ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Závěry konference ISSS '99

V rámci série akcí "Březen - měsíc Internetu" se 15.--16. března 1999 konala v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové II. celostátní konference "Internet ve státní správě a samosprávě", spojená s 3. evropským seminářem "Místní a regionální informační společnost".

Konference spolu se seminářem se zúčastnilo více než tisíc zástupců samospráv, státních institucí, univerzit a výzkumných a vývojových pracovišť a soukromých firem z dvanácti zemí světa. Jednotlivé přednášky a diskuse byly simultánně tlumočeny do českého a anglického jazyka a byly živě přenášeny na síť Internet, čehož využilo několik dalších desítek posluchačů. Záznamy a texty z konference a semináře jsou dostupné volně na webovské stránce http://www.isss.cz.

Vedle existujících či připravovaných projektů v České republice měli účastníci možnost posoudit a porovnat projekty a praktické zkušenosti z Finska, Litvy, Švédska, Rakouska, SRN, Velké Británie a USA. Byla diskutována témata spojená se vzděláváním, elektronickým obchodem, vytvářením nových pracovních příležitostí, využíváním informačních technologií ve veřejné správě, ale také otázky legislativní i společensko-politické, neboť informační společnost může přinést zcela nové pohledy na politický systém.

Na závěr dvoudenní akce se konala více než dvouhodinová diskuse u kulatého stolu, která se pokusila shrnout názory a zkušenosti s budováním informační společnosti v naší republice.

Vzhledem ke zkušenostem, názorům a pohledům, které zazněly během konference, semináře i závěrečného kulatého stolu, bylo vypracováno pracovní skupinou pro informační společnost při RE několik dokumentů. Tyto dokumenty budou projednány na plenárním zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy v polovině června tohoto roku ve Štrasburku, závěry konference zaměřené na situaci v České republice a české podmínky budou zaslány všem členům české vlády, oběma komorám našeho parlamentu a budou zároveň předány sdělovacím prostředkům.

II. celostátní konference "Internet ve státní správě a samosprávě"
vzhledem ke

 1. zprávám, názorům, stanoviskům, zkušenostem a záměrům předneseným během konference přednášejícími a účastníky
 2. výsledkům série seminářů, které organizoval na téma "Místní a regionální informační společnost" Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy, a které se zabývaly rolí veřejné politiky v propagaci aplikací informační společnosti, stejně jako praktickými dopady informační společnosti na obchod, veřejnou správu a občany;

soudí, že

 1. Pro občana moderní a informační technologie, zvláště počítačové sítě jako Internet, významně zvýšily rychlost a obsah komunikace a snadnost přístupu k informacím . Rozvoj globální informační technologie znamená mnohem více než nové a efektivnější přístroje pro komunikaci: Informační společnost bude mít obecný vliv na náš život, soukromý i veřejný, včetně naší práce, společenských aktivit a aktivit ve volném čase. Přinese také nové příležitosti pro rozvoj měst, obcí a regionů.
 2. Jsou potřebné konkrétní akce k růstu uvědomění a pochopení příležitostí, výhod a možných rizik. K řešení témat technologických, ekonomických a sociálních, vzdělávání a výcviku, lidských modelů chování, hodnot a motivací je nezbytný mezioborový a komplexní přístup.
 3. Oblasti sociálního zájmu, například zdravotní péče, vzdělávání a výcvik, životní prostředí, systém zaměstnanosti a veřejná správa, musí také získávat užitek z informační společnosti. Jestliže bude rozvoj informační společnosti ponechán zcela na soukromém sektoru, řadě oblastí veřejného zájmu hrozí, že zůstanou stranou, protože jim bude chybět vidina dostatečného zisku. To by zvláště poškodilo jak nové technologie zvyšující efektivnost správy, tak nákladovost veřejných služeb.
 4. Je třeba poskytnout finanční podporu pro vybrané projekty informační společnosti. Podporované iniciativy by měly splňovat kriteria, hodnotící přímý dopad na zvýšení obecného povědomí a zlepšující sociálně-ekonomický užitek rozvoje informační společnosti v České republice.
 5. Místní a regionální autority a jejich národní asociace by měly formulovat své názory a pohledy na rozvoj informační společnosti směrem k národní vládě a evropským organizacím. Vláda ČR by měla informovat, podporovat a pomáhat místním a regionálním orgánům v jejich snaze hrát významnou roli v budování informační společnosti na místní a regionální úrovni.

Pomoc je vyžadována zvláště v těchto oblastech:

 • informace: poskytování vyčerpávajících informací místním a regionálním orgánům o mezinárodních programech souvisejících s informační společností, o příležitostech financování projektů a o užití informačních a komunikačních technologií v místní a regionální veřejné správě.
 • partnerství: pomoc místním a regionálním orgánům najít vhodného partnera pro jejich projekty informační společnosti v dalších evropských zemích a usnadnit účast místních a regionálních orgánů v nadnárodních projektech
 • výměna zkušeností: rozvoj a propagace výměny zkušeností, vycházejících z rozvoje informační společnosti na místní a regionální úrovni v členských státech Rady Evropy
 1. Orgány veřejné správy, státní i samosprávné instituce by měly používat nové informační a komunikační technologie k posílení demokratické vlády a její legitimity, průhlednosti a odpovědnosti veřejné správy.

Nové technologie budou hrát roli v následujících oblastech:

 • poskytování informací pro občany, veřejné a soukromé instituce parlamentem, vládou a veřejnými úřady
 • zesílení vzájemné vazby mezi politiky a občany
 • těsnější vedení představitelů a vlád veřejnými přáními, zvláště v období mezi volbami.
 • iniciativy, které pomáhají propagovat veřejné debaty a diskuse o záležitostech vyžadujících veřejný souhlas, včetně aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologiích pro účast občanů na správě a přímé demokracii.
 • elektronické volby:
  1. pro výběr kandidátů
  2. pro zákony a veřejné záležitosti
 • přímé rozhodování občanů přinejmenším v některých záležitostech

Nové technologie mohou zvláště

 • pomoci při varování občanů a informování o veřejných záležitostech včetně vedení debat
 • rozšířit znalosti o kandidátech na veřejná místa, včetně ověření jejich kvalifikace a předchozích působení
 • dovolit volit více informovaným a kritickým způsobem
 • umožnit občanu prosazovat svůj vliv a kontrolovat volební sliby, zvláště v období mezi volbami
 1. Je nutné investovat do výcviku populace vzdělané v informačních technologiích, která bude schopná plně využívat nové technologie, využívat všechny služby které budou brzy dostupné online, užívat informační technologie jako přirozenou součást každodenního života, stejně jako telefon.
 2. V rámci reformy veřejné správy je třeba vytvářet veřejnou správu efektivnější, otevřenější a průhlednější užitím možností, které nabízejí nové informační a komunikační technologie, rozšiřováním kvalifikace v užívání těchto technologií na místních, regionálních a státních úrovních, využíváním všech výhod veřejných informačních zdrojů a přizpůsobením těchto zdrojů pro snadný přístup všech občanů pomocí informačních sítí. Spravedlivý a rovný přístup k otevřeným sítím je předpokladem k jistotě, že bude plně využit potenciál a možnosti svobodného toku informací.
 3. Je nutné zabránit vzniku dvoutřídní informační společnosti, ve které pouze část populace má přístup k novým službám a pohodlně je využívá. Místní, regionální a vládní představitelé by měli čelit nebezpečím, které takový vývoj představuje: Dělení společnosti na občany první a druhé třídy, v souvislosti s jejich možnostmi a schopnostmi využívat nových technologií, je reálným nebezpečím, kterému musí být předcházeno všemi způsoby. Je zvláště zásadní, aby nové technologie plně využívali malí a střední podnikatelé a ne jen velké společnosti.
 4. Je třeba zahájit aktivity pro zvýšení obecného povědomí o možnostech a dopadech rozvoje nových informačních technologií. Takové procesy a programy by měly podpořit, aby všechna města a regiony měla užitek z rozvoje informační společnosti. Takové akce jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný rozvoj veřejné správy i soukromého sektoru. Pomohou občanům objevit nové cesty jak rozšířit jejich soukromý a pracovní život, investováním do vzdělání a výcvikových programů, které rozšiřují lidskou kapacitu a podporou kulturních a sociální postojů, které jsou přátelské vůči informačním technologiím. Musí být zajištěno, aby každý měl základné znalosti jak používat služby poskytované síťovou informační společností: e-mail, informační služby, elektronický obchod, a aby byly široce dostupné nové služby poskytované veřejnou správou.
 5. Vláda, regionální a místní orgány by společně měly vytvořit a poskytnout celou škálu veřejných přístupových míst, které kdokoli může použít a které musí být bezplatné nebo přinejmenším dostupné každému. Využití veřejných knihoven, škol a obecně přístupných prostor veřejných institucí se jeví jako výhodné. Dlouhodobě by měl být každý schopen připojit se ke kyberprostoru ze své vlastní domácnosti, takže se by se takový přístup stal stejnou součástí života jako telefon.
 6. Je třeba podpořit rozvoj informační společnosti v nejméně favorizovaných venkovských oblastech, například aktivitami, které pomohou poskytovat pod jednou střechou škálu místních služeb založených na počítačích a telekomunikaci: vzdělávání, komputerizovaná pracovní místa, péči o děti, obchodní služby, doplňkové aktivity a síťové příležitosti, přičemž všechny tyto služby vytváří podmínky k podpoře malých venkovských podniků a k novým způsobům práce.
 7. Souhrn aktivit vlády, státních institucí, orgánů místní a regionální správy, soukromého i veřejného sektoru i jednotlivců v oblasti budování informační společnosti je cestou jak zajistit plnohodnotnou účast naší republiky na užitcích informační společnosti, která se velmi rychle rozvíjí v řadě vyspělejších států Evropy a světa. Stagnace a pomalá změna dosavadní situace i vzhledem k ostatním evropským zemím v rámci střední a východní Evropy strategicky poškodí naši republiku v novém tisíciletí.

Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/