ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Program

Neděle 14. března

Aquacentrum Městských lázní, Hradec Králové

20.00--22.00

Zvláštní uvítací program

Přípitek na přivítanou s primátorem Hradce Králové, malé pohoštění v prostorách Aquacentra.


Pondělí 15. března

Hlavní sál

10.00--10.15

Zahájení konference, úvodní projevy

Hradec Králové: Ing. Oldřich Vlasák, primátor
Vláda ČR: Ing. Pavel Mertlík, místopředseda vlády
Rada Evropy: Risto Koivisto, člen Výboru místních a regionálních orgánů při Radě Evropy a Výboru regionů EU

 

I. blok: Strategie a koncepce budování informační společnosti

Hlavní sál

10.20--10.55

Strategie vlády na poli informační politiky státu

Přednášející: Ing. Pavel Mertlík, místopředseda vlády ČR, Ing. Karel Berka, předseda ÚSIS ČR
Anotace: Shrnutí dosavadního vývoje, informační politika jako součást programového prohlášení vlády -- její vliv na zprůhlednění ekonomických procesů, vládní podpora budování nezbytné infrastruktury a vzdělání, nástin nových podpůrných programů.

11.00--11.45

Legislativa -- ČR, Zákon o svobodném přístupu k informacím

Přednášející: Michael Žantovský, senátor a předkladatel, a Mgr. Ing. Oldřich Kužílek, předkladatel
Anotace: Důvody předložení návrhu zákona, srovnání s podobnými zákony v zahraničí, povinnosti vyplývající ze zákona pro orgány státní správy a samosprávy, nároky na technické vybavení a vzdělání pracovníků těchto úřadů.

11.45--14.00

Oběd, firemní prezentace

Oracle, Novell, IBM, Software 602

 

II. blok: Pilíře budování informační společnosti

Hlavní sál

14.00--14.30

Východiska, zásady a perspektivy budování informační společnosti v Evropě

Přednášející: Henry Haglund, předseda Úřadu pro rozvoj informační společnosti, Evropská komise, DG XIII
Anotace: Shrnutí dosavadních postojů EU a RE k fenoménu informační společnosti, nastínění současné situace, perspektivy dalšího rozvoje, institucionální rámec provádění informační politiky EU, vliv fenoménu informatizace na proces evropské integrace, "Evropa regionů" ve světle aplikace informačních technologií.

14.30--15.00

Infrastruktura -- Finsko, úloha státu, regionů měst a obcí při budování nezbytné infrastruktury

Přednášející: Timo Kietäväinen, zástupce ředitele Asociace místní a regionální samosprávy ve Finsku
Anotace: Popis dělení pravomocí a úkolů mezi centrální vládou, regiony, městy a obcemi při podpoře budování technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj informační společnosti, města jako uzlové body pro připojení fyzických osob k celosvětové síti, města a obce jako provozovatelé telekomunikačních služeb. Ilustrační příklady.

15.00--15.30

Vzdělání -- Švédsko, vzdělávání mladé i starší generace jako předpoklad efektivního využívání informačních technologií

Přednášející: Katrin Holmgrenová, Švédský svaz municipalit
Anotace: Vzdělávací programy dětí i dospělých, koordinace aktivit vyvíjených neziskovými organizacemi, státními a samosprávnými orgány, úloha školství.

15.30--16.15

Přestávka, firemní prezentace

EUnet Czechia

 

III. blok: Workshopy

Hlavní sál

16.15--17.45

Podpůrné programy -- ČR, podpora využívání IT ve městech a obcích

Přednášející: Ing. Jiří Hladík, Ministerstvo pro místní rozvoj
Anotace: Podpůrné programy MMR, podmínky čerpání dotačních titulů, cíl podpory.

Podpůrné programy -- ČR, cílená podpora konkrétních projektů v oblasti státní správy a samosprávy

Přednášející: Ing. Karel Berka, předseda Úřadu pro státní informační systém ČR
Anotace: Koordinace informačních systémů veřejné správy.

Program rozvoje informační sítě veřejných knihoven -- RISK

Přednášející: Mgr. Blanka Koubová, Ministerstvo kultury ČR
Anotace: Prezentace programu RISK vyhlašovaného Ministerstvem kultury s cílem podpořit rozvoj informační sítě veřejných knihoven. Porovnání účinnosti programu od roku 1997 do současnosti. Podmínky pro účast v programu v letošním roce.

Podpůrné programy -- EU, nástroje podpory budování informační společnosti v zemích EU

Přednášející: Heikki Lunnas, Finsko, předseda skupiny LOCREGIS
Anotace: Představení spektra podpůrných programů EU, mechanismy jejich fungování, hodnocení jejich účinnosti, zvláštní programy pro země usilující o vstup do EU.

Malý sál

16.15--17.45

Panelová diskuse -- Účast občanů v politice -- úloha nových IT

Úvodní projev: Michael James Macpherson, Velká Británie
Diskutující: Jiří Pehe, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta ČR, Ondřej Neff, vydavatel Neviditelného psa, Ivan Gabal, sociolog a další.

Anotace: Vliv aplikací moderních technologií na politický život a rozhodovací procesy, problém politické odpovědnosti za předpokladu širších možnosti veřejnosti kontrolovat činnost politiků a státních úřadů ap.

Přednáškový sál

16.15--16.45

Ochrana dat v IT, verifikace dokumentů

Přednášející: Dr. Vlastimil Klíma, analytik
Anotace: Problematika šifrování dat, ověření pravosti elektronických dokumentů, prevence neoprávněného přístupu k chráněným údajům.

16.45--17.15

Problém roku 2000

Přednášející: prom. fyz. Josef Holda, Úřad pro státní informační systém ČR
Anotace: Úloha ÚSIS v koordinaci příprav na problém roku 2000 na úrovni informačních systémů státu, metodická pomoc, konzultace.

17.15--17.45

Číselníky objektů a adres

Přednášející: Martin Procházka, analytik
Anotace: Dokončení, údržba a využití celostátního číselníku objektů a adres vytvořeného na základě smluvního vztahu mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Českou poštou ve spolupráci s okresními a obecními úřady. Sjednocení datové základy jako předpoklad zvýšené doručitelnosti písemností, sociálních dávek ap.

20.00--24.00

Večerní společenský program

Raut, 1. virtuální vernisáž kreseb Vladímíra Renčína.
Moderují Ondřej Neff a Jan Pokorný


Úterý 16. března

IV. blok: Novinky na poli informační společnosti v ČR, srovnání rozvoje informační společnosti ve vybraných zemích

Hlavní sál

9.00--9.30

Zpřístupnění evidence nemovitostí na Internetu

Přednášející: Ing. Josef Jirman, Český úřad zeměměřický a katastrální
Anotace: Veřejné informace o vlastnictví nemovitostí na Internetu, postup řešení, časové termíny.

9.30--10.00

Legislativní aspekty zpřístupnění evidence nemovitostí na Internetu

Přednášející: Ing. Lumír Nedvídek, Český úřad zeměměřický a katastrální
Anotace: Problematika použitelnosti počítačových výstupů s údaji o vlastnictví nemovitostí ve správních řízeních orgánů státní správy

10.00--10.30

Informatizace veřejných knihoven

Přednášející: PhDr. Ivana Štrossová, Okresní knihovna Havlíčkův Brod
Anotace: Nová úloha veřejných knihoven v ČR, konkrétní projekty v obecních a státních knihovnách.

Malý sál

9.00--9.30

Česká republika -- stav informatizace společnosti

Přednášející: Jiří Remr, analytik
Anotace: Souhrnná informace o stavu budování informační společnosti v ČR, dosavadní zkušenosti, představení specializovaného průzkumu o využití počítačů a Internetu v ČR.

9.30--10.00

Litva -- stav rozvoje informační společnosti

Přednášející: Dr. Vygintas Grinis, velvyslanec Litvy v ČR
Anotace: Souhrnná informace o stavu budování informační společnosti na Litvě, dosavadní zkušenosti, představení vybraných ilustračních projektů.

10.00--10.30

Rakousko -- stav rozvoje informační společnosti

Elisabeth Stiftingerová, Tiskové a informační středisko, Magistrát města Linec
Anotace: Způsoby využití IT ve veřejné správě, státní a evropské programy pro rozvoj IT.

Přednáškový sál

9.00--10.30

Využití Internetu na okresních úřadech a magistrátech I.

Účastníci: informatici OkÚ
Setkání je otevřeno pro všechny účastníky konference.

Anotace: Odborná diskuse o stavu využívání Internetu na okresních úřadech.
Podrobný program

Eliščin sál

9.00--10.30

Zasedání Asociace přednostů okresních úřadů

Účastníci: přednostové OkÚ
Anotace: Pracovní zasedání Asociace přednostů okresních úřadů.

Hlavní sál

10.30--10.50

Předání zvláštních cen

Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb o nejlepší WWW stránku měst a obcí.
Předání ceny Český zavináč úřadu státní správy, který se v poslední době nejvíce zasloužil o zpřístupnění klíčových dat na Internetu.
Slavnostní ukončení společného programu konference ISSS '99 a semináře Local and Regional Information Society.

10.50--11.30

Přestávka, firemní prezentace

Microsoft, ČTK

 

V. blok: Kulatý stůl, zasedání komisí a výborů

Malý sál

11.30--13.30

Kulatý stůl -- Česká republika na cestě k informační společnosti

Účastníci: Poslanci, senátoři, zástupci vlády, odborníci z oblasti IT.
Moderuje: Ing. František Dohnal, předseda Svazu měst a obcí ČR.
Úvodní projev: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., rektor Masarykovy univerzity Brno.

Anotace: Diskuse o možnostech, které přináší využití IT, jaké jsou hlavní překážky rozvoje informační společnosti v ČR a návrhy možných řešení, důležitost spolupráce orgánů státní správy, samosprávy, vědecké obce a soukromé sféry v procesu informatizace společnosti.

Hlavní sál

11.30--13.30

Využití Internetu na okresních úřadech a magistrátech II.

Účastníci: informatici OkÚ
Setkání je otevřeno pro všechny účastníky konference.

Anotace: Odborná diskuse o stavu využívání Internetu na okresních úřadech.
Podrobný program

Salónek

11.30--13.30

Seminář webmasterů měst a obcí

Účastníci: tvůrci WWW stránek měst a obcí
Anotace: Seminář tvůrců Internetových stránek městských a obecních úřadů.

13.00--15.00

Oběd, firemní prezentace


Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/