Český úřad zeměměřický a katastrální na ISSS 2017

Velký sál

Labský sál

 • Ing. Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době probíhá editace dat RÚIAN pouze prostřednictvím interaktivní aplikace ISÚI, většina editorů, zejména ze stavebních úřadů, tak vyplňuje stejné údaje do několika systémů. ČÚZK připravil řešení, které editorům umožní zapisovat údaje do ISÚI prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.
  Editační webové služby ISÚI mohou nahradit přímou editaci v interaktivní aplikaci. Podle příslušné role a územní působnosti lze editovat údaje o stavebních objektech, adresních místech, ulicích, volebních okrscích nebo zasílat podklady pro zápis změny ve vymezení hranic městských obvodů/městských částí. Služby umožňují zaslat i lokalizační údaje pro zápis definičních bodů nebo hranic volebních okrsků vedených v geoinformačních systémech obcí. Řešení je však nezbytné doplnit řešením na straně dodavatelů aplikačního softwaru pro obce a stavební úřady.
 • Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od roku 1993 pracují úřady v resortu ČÚZK na naplňování Koncepce digitalizace katastru nemovitostí. Konec roku 2017 bude důležitým milníkem, protože dokončením digitalizace katastrálních map budou splněny základní úkoly stanovené Koncepcí a budou vytvořeny potřebné podmínky pro využívání všech výhod práce s elektronickými daty a službami katastru nemovitostí v ČR. Kromě souboru popisných informací a katastrálních map je dnes v digitální formě přístupná i sbírka listin a geodetické firmy mají zpřístupněny i výsledky zeměměřických činností. Softwarové aplikace využívající databázi údajů katastru umožňují nejen prohlížení a stahování dat, ale i přípravu elektronického podání vůči katastrálnímu úřadu. Tyto služby chce ČÚZK dále rozvíjet a proto má zájem na rozvoji eGovernmentu v ČR způsobem, který bude umožňovat plně elektronické podání i pro vícestranná smluvní ujednání na trhu s nemovitostmi kde hraje klíčovou roli bezpečnost.
 • Bc. Jana Apeltauerová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od 1. 1. 2016 aplikace dálkový přístup (DP) umožňuje získat ověřený výstup nebo duplikát ze sbírky listin katastru nemovitostí (listiny). Listiny jsou poskytovány podle § 7 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, kde je definována podoba žádosti, způsob ověření totožnosti žadatele a náležitosti výstupu. Listiny od roku 2014 jsou uživatelům DP k dispozici ihned, listiny starší je možné objednat a v DP jsou pak dostupné do dvou pracovních dnů, přičemž o dokončení objednávky je uživatel informován elektronickou poštou. Za rok 2016 bylo prostřednictvím DP poskytnuto 376 586 listin.

Malý sál

 • Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V projektu RÚIAN je definováno několik klíčových oblastí. Vedle vlastní správy a poskytování dat ISÚI a RÚIAN, průběžného vzdělávání editorů z obcí a stavebních úřadů a jejich podpory, rozšiřování obsahu RÚIAN, je to především neustále zkvalitňování datového fondu. Cílem pro další období je, v součinnosti s editory, postupné snižování počtu chybějících údajů, oprava prokazatelně špatně zapsaných údajů a kontrola dat, u kterých vznikla pochybnost o jejich správnosti. To je podpořeno aplikací na kontroly, která je k dispozici editorům z obcí a stavebních úřadů. Co ale dělat, pokud je v RÚIAN nalezena prokazatelná chyba nebo mám jako uživatel pochybnost o správnosti údaje? Na koho se mám obrátit? Co mám udělat pro to, aby údaj byl opraven? Co když je údaj označen jako nesprávný?

Jednací sál

 • Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Dostupnost údajů katastru nemovitostí (KN) v ČR je v porovnání s většinou evropských států nadstandardní. Zásadní zlom v poskytování prostorových dat byl vyvolán implementací Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jehož gestorem je právě Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), neboť data RÚIAN, poskytovaná od 1. 7. 2012, mají podle zákona č. 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) charakter otevřených dat. ČÚZK také rozhodl, že podmnožina těchto údajů, představující témata „Katastrální parcely“, „Budovy“, „Adresy“ a „Územní členění“ směrnice INSPIRE budou rovněž poskytována jako otevřená, a to ve formě předpřipravených datových sad, tak jako stahovací služby s přímým přístupem (WFS). V rámci legislativy související s novým katastrálním zákonem byly pak stejnou formou od 1. 1. 2014 zpřístupněny i digitální katastrální mapy ve vektorové podobě. Přenos metadat (harvesting) těchto prostorových dat na Národní katalog otevřených dat (NKOD), zprovozněný v r. 2015 Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR), představoval technický problém jednak z důvodu nekompatibility standardů pro katalogizaci otevřených dat (DCAT) a obdobných standardů pro prostorová data (CSW), jednak kvůli velkému počtu souborů otevřených dat ČÚZK. Implementace harvestingu na NKOD v r. 2016 byla spojena se zprovozněním ATOM ČÚZK (webový standard pro publikaci syndikovaného obsahu) a přes jisté obtíže se podařilo tento úkol zvládnout. Po vyhodnocení zkušeností s tímto provozem se v letošním roce plánuje ve spolupráci MV ČR a ČÚZK další optimalizace přenosu metadat a uživatelského rozhraní NKOD.