Podrobný program podle sálu

Labský sál

 • Informatizace územních samospráv
 • Ing. Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době probíhá editace dat RÚIAN pouze prostřednictvím interaktivní aplikace ISÚI, většina editorů, zejména ze stavebních úřadů, tak vyplňuje stejné údaje do několika systémů. ČÚZK připravil řešení, které editorům umožní zapisovat údaje do ISÚI prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.
  Editační webové služby ISÚI mohou nahradit přímou editaci v interaktivní aplikaci. Podle příslušné role a územní působnosti lze editovat údaje o stavebních objektech, adresních místech, ulicích, volebních okrscích nebo zasílat podklady pro zápis změny ve vymezení hranic městských obvodů/městských částí. Služby umožňují zaslat i lokalizační údaje pro zápis definičních bodů nebo hranic volebních okrsků vedených v geoinformačních systémech obcí. Řešení je však nezbytné doplnit řešením na straně dodavatelů aplikačního softwaru pro obce a stavební úřady.
 • Ing. Jiří Zíka, CERMAT; Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Mgr. Věra Hottmarová, Město Smiřice; Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se zaměří na aspekty skartačního řízení v elektronické podobě z hlediska teoretického, historického, technologického a metodického. Stěžejní bude představení tři případových studií praktické realizace a přípravy úřadů na elektronické skartační řízení.
 • Miroslav Wolf, Zuzana Pločková, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci prezentace Vám představíme výhody elektronizace procesů a digitalizace dat v prostředí úřadu, praktické zkušenosti z realizace vybraných referenčních projektů a novinky v oblasti schvalování (mobilní řešení eIDAS). Hostem prezentace bude pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí Města Černošice – Ondřej Gerstendörfer.
 • Mgr. Jan Křížek, Miroslav Štochel, VITA software, s. r. o., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Portál občana, Portál úředníka, MIS, GIS, EKO, …
 • Jan Vobruba, DATASYS s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Proč chatboti, proč pro město – proč tu jsme, mladí na mobilech, postaveno na MS Azure cloud, příklady komerční BoA. Co to je a jak funguje – základní popis fungování bota. Video – parkování KV nebo občanka case. Co se dá dělat – usecases z města (viz leták). Další příklady z public i komerční – poradce imigranta, pokuty parkování Londýn – hlavně jejich úspěšnost,, najdu i další – Tessa, TX, … , AXA CZ pojištovna. Technologie, architektura – rychlé nasazení na MS Azure, … Proč s DS – Vizionáři 2016 od TA, Dell support, Keboola, …
 • Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad, 30'
  Soubory ke stažení
 • Informační systémy veřejné správy
 • Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od roku 1993 pracují úřady v resortu ČÚZK na naplňování Koncepce digitalizace katastru nemovitostí. Konec roku 2017 bude důležitým milníkem, protože dokončením digitalizace katastrálních map budou splněny základní úkoly stanovené Koncepcí a budou vytvořeny potřebné podmínky pro využívání všech výhod práce s elektronickými daty a službami katastru nemovitostí v ČR. Kromě souboru popisných informací a katastrálních map je dnes v digitální formě přístupná i sbírka listin a geodetické firmy mají zpřístupněny i výsledky zeměměřických činností. Softwarové aplikace využívající databázi údajů katastru umožňují nejen prohlížení a stahování dat, ale i přípravu elektronického podání vůči katastrálnímu úřadu. Tyto služby chce ČÚZK dále rozvíjet a proto má zájem na rozvoji eGovernmentu v ČR způsobem, který bude umožňovat plně elektronické podání i pro vícestranná smluvní ujednání na trhu s nemovitostmi kde hraje klíčovou roli bezpečnost.
 • Mgr. Jana Venclíková, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Ing. Pavel Vomáčka, ANECT a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vhled do praktického využití služeb Microsoft Azure pro dlouhodobé uložení dat, testovací prostředí a jiné v prostředí SPCSS.
 • Ing. Petra Kubíková, Kamila Kolbová, Městská část Praha-Zličín; Mgr. Petr Wohanka, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se soustředí na povinnosti zveřejňování smluv a příklad dobré praxe implementace informačního systému Munis, modulu Evidence smluv a vazby na Registr smluv.
 • Bc. Jana Apeltauerová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od 1. 1. 2016 aplikace dálkový přístup (DP) umožňuje získat ověřený výstup nebo duplikát ze sbírky listin katastru nemovitostí (listiny). Listiny jsou poskytovány podle § 7 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, kde je definována podoba žádosti, způsob ověření totožnosti žadatele a náležitosti výstupu. Listiny od roku 2014 jsou uživatelům DP k dispozici ihned, listiny starší je možné objednat a v DP jsou pak dostupné do dvou pracovních dnů, přičemž o dokončení objednávky je uživatel informován elektronickou poštou. Za rok 2016 bylo prostřednictvím DP poskytnuto 376 586 listin.
 • Ing. arch. Hana Šimková,  Ph.D., Ing. Michal Artim, Ing. Dana Chlupová, Ústav územního rozvoje ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace se zabývá třemi vybranými Informačními systémy Ústavu územního rozvoje. Jedná se o Portál územního plánování (Portál ÚP), Evidenci územně plánovací činnosti v ČR (Evidence ÚPČ) a Systém stavebně technické prevence (SSTP). Portál ÚP je otevřený, průběžně aktualizovaný systém odkazů na informace v oboru územního plánování a územního rozvoje. Jednotná Evidence ÚPČ slouží k celostátnímu vyhodnocování ÚPČ na úrovni obcí a krajů a zveřejňuje se způsobem, umožňujícím dálkový přístup. SSTP shromažďuje, sleduje a analyzuje informace o závažných nebo opakujících se vadách ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování.
 • Diskuse a dotazy
 • Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý Erb a Biblioweb
 • Setkání zástupců zemí V4 v rámci konference V4DIS 2017
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj; JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2017, 15'
 • Ing. Mariana Hurná, Mesto Prešov, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Príbeh ako vznikol a ako sa rozvíja zaujímavý spôsob publikovania a zverejňovania rôznych údajov z vnútorného informačného systému mesta Prešov navyše aj s vizualizáciami v mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené informácie sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. Cieľom je ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“.
 • Atilla Ughy, City district of Budapest XVIII, 15'
  Poznámka
  Přednáška v cizím jazyce
 • Ing. Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra ČR
  Soubory ke stažení
 • uvádí Ing. Tomáš Holenda
 • Soubory ke stažení