Předběžný program konference ISSS 2018

Poslední změna:

Velký sál

 • Slavnostní zahájení
  Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
  J. E. Sten Schwede, velvyslanec, Velvyslanectví Estonské republiky
  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR
  Ing. Andrej Babiš, předseda, Vláda ČR
  Mgr. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Mgr. Lubomír Metnar, ministr, Ministerstvo vnitra ČR
  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Ing. Vladimír Dzurilla, zplnomocněnec pro eGovernment, Úřad vlády ČR
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka, Karlovarský kraj
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman, Moravskoslezský kraj
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok
  Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
  RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  Ing. Ivan Pilný, náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
  Ing. Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování, Česká spořitelna, a. s.
  Ing. Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko, Microsoft, s. r. o.
  Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2018
 • Další rozvoj veřejné správy
 • DigiKoalice pomáhá MŠMT při realizaci Strategie digitálního vzdělávání v kontextu EU a V4
  Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 15'
 • Aktuální otázky rozvoje veřejné správy
  Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
 • Agenda MA21
  Ing.Jarmila Cikánková, CENIA, 20'
 • Výsledky výzev IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti
  Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'
 • Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Anotace
  Po dokončení digitalizace datového fondu katastru nemovitostí je hlavním záměrem jeho postupné zkvalitňování. Elektronická data katastru nemovitostí a produktů ve správě Zeměměřického úřadu umožňují ČÚZK rozšiřovat nabídku služeb uživatelům a zkvalitňovat datový obsah v různých informačních systémech.
 • Základní báze geografických dat České republiky 2019+
  Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 10'
 • Další vývoj veřejné správy z pohledu partnerů
 • Změny právních předpisů a agendové informační systémy
  RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o., 30'
 • Pavel Číž, ICZ a. s., 15'
  Anotace
  Od druhé poloviny roku 2018 bude možné jít vyřídit další doklad kamkoli v ČR, nikoli jen na úřad dle trvalého pobytu. Zároveň se zjednoduší postup podání žádosti – už nebude nutné nosit na úřad průkazovou fotografii.
 • (Blok)
 • Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 15'
  Anotace
  Nahrazování tištěné podoby dokumentace elektronickou formou je nejen u úřadů státní správy nezvratným trendem. S tím je spojená nutnost zajišťovat ukládání těchto dokumentů. Česká pošta má jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení pro dlouhodobé ukládání jakýchkoliv dokumentů bez ohledu na jejich formát a velikost.
 • Bezpečnostní aspekty digitální transformace státní správy
  Ondřej Šťáhlavský, Fortinet, 30'
 • (Blok)
 • Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'
  Anotace
  Od července letošního roku bude Česká Republika vydávat nový typ občanského průkazu. Bude obsahovat elektronický čip odpovídající nařízení EU, známému jako eIDAS. Bude to další impuls pro rozvoj eGovernmentu?
 • Ing. Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Anotace
  · CMS jako součást „referenčního rozhraní“ · Principy využití služeb CMS · Rozsah služeb CMS2
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Aktuální projekty eGovernmentu
 • JUDr. Jaroslav Strouhal, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o., 90'
  Anotace
  Již od 29. září 2018 budou muset členské státy vzájemně uznávat své eID systémy. Nezbytným předpokladem je vybudování tzv. národního eIDAS uzlu. V rámci přednášky bude představen současný stav projektu CZ.PEPS, který implementuje sdružení CZ.NIC.
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) I
 • GDPR ve veřejné správě
  Mgr. et Mgr. Věra Jourová, Evropská komise, 20'
 • Obecné nařízení ve veřejné správě z pohledu ÚOOÚ
  PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů, 15'
 • Aktuální stav příprav na GDPR
  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • ČÚZK a GDPR z pohledu služeb ČÚZK
  Ing. David Legner, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) II
 • Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Anotace
  Představení sofistikovaných nástrojů pro efektivní výkon při analýze připravenosti a implementaci GDPR.
 • Příprava na GDPR s IS Munis
  Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
 • SmartCity II
 • Chytré město v chytré ekonomice aneb Od popelnic k informacím
  Česká spořitelna, a. s., 30'
 • Filip Kadeřábek, Kamil Mega, Asseco Central Europe, a. s., 15'
  Anotace
  První verze Asseco systému pro dokumentaci technické infrastruktury vznikla už před téměř třiceti lety. Třicet let postupného rozvoje vyvrcholilo v novou generaci systému kategorie Enterprise Asset Management, v řešení SAMO. Jedná se o integrační platformu určenou nejen pro správce technické infrastruktury, ale i pro oblast Smart City, kdy centrální modul, prostorová databáze technických zařízení a jiného infrastrukturního majetku, je přirozeným jednotícím prostředím pro vyhodnocování a prezentaci dat pocházejících od tzv. chytrých zařízení. V kombinaci s využitím technologií Open Data, Open API a sdílení dat na bázi OpenGeoSpatial, INSPIRE a IEC standardů poskytuje nástroje pro vytváření výrazné přidané hodnoty, ať již vlastními aplikacemi nebo poskytováním dat a funkcí aplikacím třetích stran. SAMO je nejen inovativní zpracování dat s využitím pokročilých funkcí GIS; SAMO, ale poskytuje i nástroje pro spolehlivý běh infrastruktury chytrého města, informační podporu procesů údržby, zajištění provozu i další rozvoj.
 • Využití otevřených zdrojů ve veřejné správě
 • Současný stav otevřených dat v ČR
  Mgr. Michal Kubáň, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Anotace
  Zkušenosti a poznatky z každodenní praxe provozování portálu otevřených dat se zaměřením na zavedení procesů v podmínkách ČSSZ a charakteristika podnětů uživatelů datových sad ČSSZ z pohledu kurátora otevřených dat velké instituce veřejné správy svázané řadou právních předpisů.
 • Ing. Michal Kraus, MBA, Ing. Benedikt Kotmel, Hlavní město Praha, Operátor ICT; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Hlavní město Praha realizuje projekt Datové platformy pro Smart City. Není jednoduché všechna důležitá data pro strategické, ale i pro operativní řízení smart služeb města shromáždit na jednom místě. Ještě těžší je vědět co s těmito daty dále dělat a i jak je vhodně zpřístupnit a prezentovat nejen občanům a neziskovému sektoru, ale i městu samotnému. Jak si s tímto úkolem poradilo hlavní město? Jak mu v tom pomáhá Microsoft PowerBi a Microsoft Azure? Ukážeme v naší prezentaci
 • Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Anotace
  Příspěvek představí otevřená data publikovaná ČÚZK s důrazem na novinky v této oblasti, které byly realizovány v roce 2017. Největší část otevřených dat ČÚZK pochází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Další podstatnou část tvoří výstupy s obsahem katastrální mapy v různých formátech. Mezi otevřená data patří také výstupy dle Směrnice INSPIRE, konkrétně data témat Parcely (CP), Adresy (AD), Územní správní jednotky (AU) a Budovy (BU).
 • Spolek BISON – sdílený vývoj SW veřejné správy
  Ing. Eva Janoušková, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s., 15'
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o., 15'
  Anotace
  Představení unikátního průzkumu, který zjišťoval, kolik domén je v držení českých úřadů, jaký úřad jich má nejvíce či jak jsou na tom tyto domény s podporou IPv6 a DNSSEC. Součástí prezentace bude též představení zajímavostí ze světa domén měst a obcí.
 • Diskuse a dotazy

Přednáškový sál

 • Archivace a spisové služby
 • Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 10'
  Anotace
  Důraz na fungování elektronických systémů spisové služby nesmí vést k tomu, že budou zanedbávány dokumenty mimo tyto systémy. Národní archiv studuje tuto problematiku a k výběru za archiválie přistupuje proaktivně, jak o tom svědčí příklady z praxe i rozhraní národního archivního portálu.
 • Radovan Urban, ICZ a. s., 15'
  Anotace
  MDU je služba, v rámci které jsou analyzovány veškeré aspekty související s dlouhodobým ukládáním dokumentů v organizaci. Výstupem je popis současného stavu, souhrn opatření, které povedou v nápravě nedostatků tak, aby byl stav v této oblasti v souladu z legislativou, standardy i interními předpisy a nakonec plán, který slouží jako návod jak přistupovat k práci s dokumenty a jejich ukládání v digitálních repozitářích tak, aby byl udržen jejich optimální stav.
 • Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15'
  Anotace
  Řízení oběhu dokumentů a záznamů se u řady původců v oblasti veřejné správy elektronizuje již skoro dvacet let, z toho téměř deset let na legislativním základě. Elektronizace by měla zrychlit vyřizování, usnadnit znovuvyužití informací a také zajistit vyšší bezpečnost a kontrolu při správě dokumentů včetně ochrany osobních údajů. Na příkladech ze zahraničí a z kontrolní činnosti Národního archivu příspěvek ukáže, jaký vliv na nesystémové a nekontrolovatelné vnitřní úřadování v hybridní podobě mají stereotypní a nekoordinované postupy zaměstnanců a nedostatky v řízení ze strany nadřízených.
 • Spisová služba klíčem k dodržení GDPR
  Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10'
 • Národní digitální archiv, aktuální stav a plánovaný rozvoj
  Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 15'
 • Aktivity CNZ v oblasti spisových služeb
  Ing. Jan Heisler, CNZ, 10'
 • Veřejné investování
 • Národní elektronický nástroj
  Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'
 • Ing. Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj, 15'
  Anotace
  Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 222 organizací. Společně se zřízenými organizacemi představujeme jeden celek, standardizujeme podpůrné procesy, prosazujeme princip dlouhodobé udržitelnosti.
  Kraj přijal koncepci poskytování sdílených služeb, nástroje efektivního korporátního řízení, služeb využívaných vícerem organizací v oblastech jako centrální a sdružené nákupy, IT služby, správa majetku (facility management), energetický management, marketing apod.
  V roce 2015 kraj implementoval Nákupní systém Moravskoslezského kraje, komplexní systém sdružených nákupů, který zajišťuje efektivní a operativní nákupní proces a generuje finanční úspory. Součástí systému je e-shop Nákupní portál, který slouží k nakupování zboží a zajišťuje logistiku nakupování.
 • AgriBus rok v provozu
  Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s.; Bc. David Šetina, Ministerstvo zemědělství ČR, 15'
 • Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'
  Anotace
  Elektronické způsoby realizace majetku – využití elektronických aukcí a elektronických dražeb, rozdílů mezi nimi a jejich právní úpravy.
 • Právní aspekty eGovernmentu
 • Aktuální vývoj státní služby
  RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • eSbírka a eLegislativa
  Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a. s., 10'
  Anotace
  Jak rychle najdete zákon, podle kterého máte postupovat? Jak si dohledáte výklad paragrafu, kterému úplně přesně nerozumíte? Víte, že smlouvy nemusíte složitě sami vymýšlet, ale jednoduše si je stáhnete z ASPI? Jak rozhodují soudy v případech podobných tomu vašemu? Na jaké změny legislativy se můžete (ne)těšit? Jak jednoduše proplouvat právní problematikou samosprávy a veřejné správy – s tím vším vás seznámíme v prostředí nového webového ASPI na www.noveaspi.cz.
 • Diskuse a dotazy
 • Přívětivá komunikace samosprávy s občanem
 • Michal Kopecký, Úřad městské části Praha 2; Michal Slavev, mluvii.com s.r.o.; René Kubů, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Občané mají velmi často problémy, jak se správně orientovat a pohybovat ve změti zveřejněných zákonů, informací a elektronických formulářů veřejné správy. Z komerčních webů jako jsou eShopy, nebo např. internet banking jsou zvyklí na komfortní pomoc a navigaci. V tom jim i ve veřejné správě může pomoci Mluvii. Jednoduchým způsobem je na web úřadu doplněna možnost kontextového chatu, hlasové a video komunikace s úředníkem. Ukážeme vám, jak udělat váš portál, nebo web moderní a přívětivý v komunikaci s občany.
 • Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia, s. r. o., 15'
  Anotace
  Věděli jste, že
  – pouhých 11 % lidí uvádí, že web rezidentního města/obce navštěvuje alespoň jedenkrát ročně,
  – spokojenost s informovaností prostřednictvím amplionových systémů uvádí pouhých 23 % dotázaných,
  – a naopak 65 % obyvatel by pro komunikaci ze strany města preferovalo zprávy do telefonu a neuvěřitelných 88 % dotázaných by bylo ochotno dát municipalitě své kontakty pro takovýto moderní a efektivní způsob komunikace?
  Mgr. Ondřej Švrček představí budoucnost ve způsobu komunikace s občany nejen v ČR, a vysvětlí, že komunikace může být mnohem efektivnější, ekologičtější a výrazně ekonomičtější než doposud!
 • Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o., 15'
  Anotace
  Jedním z hlavních trendů v komunikaci veřejných správ, institucí, komunit a občanů je, že se začíná stále více využívá nové platformy pro komunikaci s občany jako je live streaming videí a tvorba vlastního video obsahu na web a sociální sítě, jako například populární Facebook, YouTube a jiné. Velký nárůst využití těchto technologií je dnes také v oblasti vzdělávání a e-learningu.
 • Ing. arch. Augustín Mrázik, Mgr. Patrik Laslop, eGov Systems s.r.o., 15'
  Anotace
  SMS-info.eu je služba na rýchlu a spoľahlivú informovanosť komunít rôzneho druhu (najmä obyvateľov, účastníkov, zákazníkov a pod.) vrátane obojsmernej komunikácie (e-participácia – spätná väzba, komentáre / podnety, ankety). Služba posiela správy a krátke notifikácie na mobil alebo e-mailom, spôsob doručenia si riadi priamo príjemca. Ak je príjemca off-line, je notifikácia doručená ako bežná SMS, čím je garantované rýchle doručenie dôležitých oznamov (aj napr. v zahraničí alebo na klasické mobily). Architektúra služby zaručuje plnú ochranu súkromia príjemcov (GDPR) – odber si riadi priamo príjemca a odosielateľ vôbec nedostane e-mail a číslo mobilu odberateľa, takže nemôžu byť skopírované alebo zneužité. Odberateľ má na jednom mieste prehľad o všetkých odosielateľoch, ktorých správy odoberá. Ideálne riešenie pre mestá a obce, školy, združenia, malé a stredné podniky (zákazníci, zamestnanci), cestovné kancelárie a iné prípady, ktoré si vyžadujú rýchlu operatívnu informovanosť komunít rôznej veľkosti. Mobilná aplikácia pre iOS a Android, webový portál, e-mail.
 • iMunis SMiS – rychlá komunikace s úřady
  Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 10'
 • Diskuse a dotazy

Eliščin sál

 • eHealth I
 • Úvodní slovo
  MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina, 5'
 • eHealth ČR a legislativa
  JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 15'
 • Základní infrastruktura eHealth v ČR
  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 20'
 • Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – NIX-ZD.CZ
  Mgr. Klára Jiráková, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 20'
 • SmartCity I
 • Koncept Smart Cities z pohledu státní správy
  Mgr. František Kubeš, Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo dopravy ČR, 75'
 • Vzorové postupy a dostupnost dat
 • Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Petr Suchánek, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Aby mohl váš úřad, nebo instituce poskytovat svoje služby občanům, nebo vykonávat i své základní činnosti, potřebuje k tomu své stěžejní informační systémy. Často se stává, že systém na kterém zcela zásadně závisí chod úřadu, nemá žádný náhradní plán jeho provozu v případě výpadku, nebo havárie datového centra, serveru, nebo konektivity. Jednoduchý, levný a především rychle nasaditelný způsob řešení vám představíme s využitím Azure Site Recovery. Obdobné to je i s daty. Jejich archivace a zálohování musí být prováděna tak, aby například požár, nebo loupež v primárním datovém centru nezpůsobila definitivní ztrátu dat. Data jsou totiž to nejcennější co jako úřad máte, nelze je nikde znovu nakoupit. Jak jednoduše a levně a především bezpečně zálohovat s využitím Microsoft Azure? Dozvíte se při prezentaci.
 • Ing. Vladimír Brenkuš, ATS – TELCOM PRAHA a. s., 15'
  Anotace
  Pro účely zajištění bezpečnosti obyvatel, je nutnou podmínkou zajištění integrovaných mobilních bezpečných komunikací bezpečnostních složek integrovaného záchranného systému, bojových a pořádkových složek, úkolového uskupení v bojových misích. Cílovou funkcionalitou všech kooperujících složek na malém území, je zajištění sdílení kritických informací v reálném čase. Pro takovéto účely Vám společnost ATS – TELCOM PRAHA a.s. představuje bezpečný mobilní komunikační systém francouzské společnosti Atos vedený pod názvem „Bull Hoox for mission“. Atos je globálním lídrem v oblasti digitální transformace s přibližně 100 000 zaměstnanci v 72 zemích. Je evropským lídrem v oblasti v Big Data, Cybersecurity, budování SOC, poskytuje Cloud služby, transakční služby a podobně. Řešení je postaveno na bezpečné šifrované platformě LTE, díky čemu můžou týmy sdílet obsáhlá data, jako jsou obrázky, videa a další data např. o poloze. Systém představuje koordinovanou a odpovídající reakci na současné hrozby.
 • Radovan Gibala, F5 Networks, 15'
  Anotace
  Aplikace jsou branou k Vašim datům. Pokud jsou aplikace zranitelné vůči internetovým útokům, jsou také citlivá data za těmito aplikacemi náchylná ke zneužití. Síťové nebo NG firewally Vás ochrání jen z části, pro ochranu proti nejčastějším aplikačním útokům (monitorované projektem OWASP) je nezbytná technologie web aplikačního firewallu. V kombinaci s technologiemi pro ochranu uživatelských identit zajistíte nadčasovou ochranu. Ať už z důvodu prevence ohrožení renomé Vaší organizace nebo pro splnění regulatorních požadavků jako např. GDPR. Na prezentaci se dozvíte, jak ochránit aplikaci a tím i její data a jak k nim zajistit zabezpečený přístup, v prostředí stávajícího datového centra i v hybridním kombinaci s Cloudem.
 • Ing. Karel Poživil, Ing. Iva Fortelková, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Anotace
  Case study zaměřená na popis toho, jak probíhalo zavedení B2B komunikace, pro kterou ČSSZ připravila technické i procesní podmínky, aby za pomoci B2B/G2G služeb jak na své straně, tak na straně dalších OVM oprávněných požadovat údaje z oblasti důchodového a nemocenského pojištění podpořila snižování administrativní náročnosti při vyřizování agendy poskytování informací.
 • Revize spisového řádu s ohledem na GDPR
  Obec Krchleby; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
 • Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o., 20'
  Anotace
  Drtivá většina ambiciózních snah o transformaci provozního modelu data centra končí neúspěchem. Jisté je jedno. Současné organizace musí být připraveny na dynamické změny při provozování aplikací a data center. Co pro Vás tyto změny budou znamenat a jakou cestu je pro Vaši organizaci nejlepší zvolit? Možností je řada – standardizace stávajícího prostředí, privátní cloud, hybridní režim, přechod do veřejného cloudu, a zejména optimální vytěžování zdrojů. ORBIT je strategickým dodavatelem změnových projektů v lokálním i mezinárodním měřítku. Zákazníci s námi zažívají individuální přístup, intenzivní zájem o společný úspěch a touhu realizovat změnové strategie. Máme rozsáhlé zkušenosti s úspěšnou transformací provozních modelů data center. Podělíme se s Vámi o to, jak se na ni připravit a jak dosáhnout optimálních nákladů.
 • SmartCity III
 • Jan Alexa, IDC CEMA, 15'
  Anotace
  Smart City je konceptem, do kterého jak města, tak vláda a kraje investuje nemalé prostředky a úsilí. Objevují se však i skeptické hlasy a zaznívá obava, aby výsledkem Smart City iniciativ nebyly pouze předražené IT „pomníčky“ bez širšího dopadu na kvalitu života obyvatel. Prezentace IDC se zaměří na otázku, co to vlastně znamená chytré město a jak musí ona „chytrost“ fungovat, aby mohla přinést hmatatelné výsledky. IDC představí svoje mezinárodní metodiky na měření chytrosti a v rámci prezentace se bude zabývat otázkou, proč města ve svých iniciativách Smart City selhávají, nebo naopak zaznamenávají úspěch.
 • Ing. Vladimír Špaček, Hexagon; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Smart City a bezpečná města. To jsou dva termíny, které se postupně staly synonymem. Bezpečné město je takové, kde jeho představitelé jsou připraveni na všechny rizika. Řešením nejen pro města, ale i pro policii a složky krizového řízení jsou systémy společnosti Hexagon, které v kombinaci s Microsoft Azure poskytují robustní, bezpečný a stále dostupný systém.
 • Ing. Ladislav Mazač, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Anotace
  Automatizovaný sběr dat o spotřebě energií a následné využití těchto údajů (práce s daty v navazujících systémech – například rozúčtování.)
 • Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ondřej Bukovjan, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Jak přistoupit k budování SMART CITY v českých podmínkách? Na konkrétním příkladu si ukážeme jak postupovat, aby se minimalizovaly slepé cesty.
 • Ako sme začali byť SMART mestom (niekoľko príkladov, jednoduchých krokov k rozumným riešeniam v meste Prešov)
  Ing. Mariana Hurná, Mesto Prešov, 15'
 • Diskuse a dotazy
 • Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý Erb a Biblioweb
 • Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěží Zlatý erb CZ a představení vítězů soutěže Zlatý erb SK
  uvádí Ing. Tomáš Holenda a Ing. Miroslav Drobný
 • Prezentace oceněných projektů

Jednací sál

 • eHealth II
 • Návaznost eHealth na eGovernment ČR
  Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Ing. Petr Valchář, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s., 30'
  Anotace
  VITAKARTA ONLINE od Oborové zdravotní pojišťovny zdaleka není jen pasivní službou, díky které si může klient zobrazit vyúčtování zdravotní péče. Za roky své existence přinesla kompletní sadu administrativních služeb, preventivních upozornění, byl do ní implementován také benefitový systém. Nově teď přináší některé zajímavé (tele)medicínské funkce a vylepšení.
 • Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o., 15'
  Anotace
  Live přenosy, záznam a streamingy operací pro vzdělávací účely a využití multikamerového video záznamu v medicínském prostředí je dnes celosvětově velký trend. Nová generace zařízení pro multikamerový video záznam, zpracování a archivaci díky výraznému snížení cen těchto technologií v kombinaci s IT integrací otevírá zcela nové možnosti využití videa v praxi.
 • Ing. Aneta Prokšová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 15'
  Anotace
  DiaBetty aneb telemedicína co funguje Prevence těhotenské cukrovky – fakta a čísla Obvyklý způsob léčby/odběrů Technologické možnosti Technické řešení v rámci Vitakarty Praktické zkušenosti klientek Další možnosti telemedicíny v praxi OZP.
 • eHealth III
 • Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'
  Anotace
  technologií a léčebných postupů zdravotní péči téměř zcela institucionalizoval. Nacházíme se nyní opět na rozhraní návratu domácí péče? Díky pokročilým informačním technologiím jsme schopni velkou část prvo-liniové péče i péče o chronické pacienty poskytovat v pohodlí jejich domova, rychleji, úsporněji a nepřetržitě. Poslední výzkumy virtualizace zdravotní péče hovoří až o 30% finanční úspoře. Jsme i v ČR připraveni na větší míru virtuální sebe-péče a sebe-hodnocení jako na důležitou součást léčebného procesu začátku 21. století?
 • EHR pro Českou republiku připraveno
  Mgr. Jan Petřík, Zdravel, a. s., 20'
 • Elektronické recepty
  Ing. Renata Golasíková, Ing. Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 20'
 • Souhrn o pacientovi – nový koncept v českém zdravotnictví
  Ing. Hynek Kružík, Česká lékařská komora, 20'
 • Diskuse a dotazy
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Labský sál

 • Zahájení konference V4DIS 2018
  RNDr. Miloš Vystrčil, Senát Parlamentu ČR
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok
  Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
  MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
  Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2
  dr. Piotr Filipkowski, SGH Warsaw School of Economics
  RNDr. Tomáš Renčín, Konference ISSS/V4DIS 2018
 • Koncept smart city a smart region v České republice
  Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2, 20'
 • Koncept smart city a smart region na Slovenku
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok, 20'
 • Lokalizační údaje v evropském eGovernmentu
  Eva Pauknerová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
 • Zajištění vnitřních procesů velkého úřadu
 • Jakub Malačka, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Anotace
  Spuštění informačního systému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v cloudovém úložišti a jeho výhody.
 • Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o., 20'
  Anotace
  Drtivá většina ambiciózních snah o transformaci provozního modelu data centra končí neúspěchem. Jisté je jedno. Současné organizace musí být připraveny na dynamické změny při provozování aplikací a data center. Co pro Vás tyto změny budou znamenat a jakou cestu je pro Vaši organizaci nejlepší zvolit? Možností je řada – standardizace stávajícího prostředí, privátní cloud, hybridní režim, přechod do veřejného cloudu, a zejména optimální vytěžování zdrojů. ORBIT je strategickým dodavatelem změnových projektů v lokálním i mezinárodním měřítku. Zákazníci s námi zažívají individuální přístup, intenzivní zájem o společný úspěch a touhu realizovat změnové strategie. Máme rozsáhlé zkušenosti s úspěšnou transformací provozních modelů data center. Podělíme se s Vámi o to, jak se na ni připravit a jak dosáhnout optimálních nákladů.
 • Karel Kolařík, Karlovarský kraj; Mgr. Václav Pávek, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Kotlíkové dotace jsou typickým dotačním titulem, u kterého znamená jeho spuštění enormní zátěž informačního systému pro příjem dotací. Obvykle je po vyhlášení dotačního titulu zpracováváno řádově stovky desítky až stovky žádostí za vteřinu. Aby nedošlo k přetížení a následné nefunkčnosti systému, je na Karlovarském kraji provozován v Microsoft Azure. Společně s architekturou aplikace to je záruka, že občané jsou vždy a včas odbaveni a nejsou nespokojeni a rozladěni z padající, nebo nedostupné aplikace pro příjem žádostí.
 • JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Magistrát hlavního města Prahy; Ing. Miroslav Kvapil, DYNATECH s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Registr smluv znají všechny úřady. Už si v podstatě zvykly na to, že do něj musí zveřejnit údaje o každé smlouvě, jinak je ze zákona neplatná. Víte, že smlouva je neplatná, když jsou údaje sice zveřejněné, ale s chybami? To se týká i formálních chyb a překlepů. Neplatná smlouva je noční můrou každého úředníka, znamená to neoprávněný výdaj rozpočtových prostředků a s tím spojené další navazující nepříjemnosti. Jak se jednoduše bránit takovým rizikům? Jak je zcela eliminovat? Pomůže vám Croseus registr smluv, který online analyzuje a vyhodnocuje data o vašich smlouvách v registru smluv.
 • Ing. Jan Halíř, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Anotace
  Příklad implementace a rozvoje manažerského informačního systému pro podporu zodpovědného finančního řízení (na bázi SAP HANA) v podmínkách velké instituce veřejné správy s ročními toky finančních prostředků ve výši 850 mld. Kč s cílem získat současně nástroj, který umí rychle a spolehlivě zpracovat a vyhodnotit interní data.
 • Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu, praktické ukázky projektů
  Ing. Martin Lukáš, Ministerstvo životního prostředí ČR, 20'
 • Informatizace územních samospráv I
 • Ing. Jan Tejchman, SEFIRA spol. s r.o.; Petr Diviš, DELL EMC, 30'
  Anotace
  Předpokladem k úspěšnému přechodu na bezpapírové procesy je vyřešení digitální důvěry a digitální kontinuity. Jejich podstatou a základním stavebním kamenem jsou služby vytvářející důvěru definované nařízením eIDAS. Koncepční a architektonicky správnou implementaci těchto služeb představuje paperless infrastruktura, která je k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Výsledkem je konzistentní, centrálně řízené vytváření, přijímání a ověřování a dlouhodobé důvěryhodné uchovávání elektronických dat a dokumentů.
 • Portál občana, Portál úředníka, spisové služby, geografické informační systémy, ekonomické systémy … a agendové informační systémy
  Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 30'
 • Informatizace územních samospráv II
 • Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Anotace
  Prezentace shrnuje dopad legislativních změn na provoz informačních systémů se zaměřením na implementaci požadavků nařízení eIDAS a GDPR do informačního systému GINIS
 • Elektronická spisová služba na ORP a její vazby
  Bc. Pavel Knytl, Město Poděbrady; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
 • Ing. Miroslav Vacula, Jihomoravský kraj; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  Úřad který chce efektivně pracovat a poskytovat své služby občanům rovněž efektivně, musí začít sám u sebe uvnitř. Musí rychle a bezpečně sdílet informace, musí být v souladu s požadavky GDPR a eliminovat tak rizika spojená se správou osobních údajů občanů. Využití řešení Microsoft Office 365 výše uvedené jednoduše nabízí a splňuje. Jeho velkou předností je i snížení administrativních nároků.
 • Moderní úřady a operační střediska = nové způsoby spolupráce
  Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s., 25'
 • Diskuse a dotazy
 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Visegrádský salonek

 • eTurismus I
 • Influencer marketing v cestovním ruchu
  Radana Koppová, CzechTourism, 20'
 • Mgr. Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj, 20'
  Anotace
  V současné době představují on-line marketingové nástroje významný nástroj k propagaci Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Jaké konkrétní nástroje kraj využívá? Na koho jsou zaměřeny a s jakým dopadem? Nejen to se dozvíte v rámci příspěvku přímo od zástupců Královéhradeckého kraje.
 • Marcin Grudzień, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 20'
  Anotace
  Spatial information is a foundation for decision-making in the modern state. EU INSPIRE directive is a driving factor for building spatial data infrastructures in Member States countries. The presentation will focus on showing how spatial data services and applications developed under umbrella of INSPIRE can support building of e-Government.
 • eTurismus II
 • Praha včera, dnes a jak zítra v cestovním ruchu
  Petr Slepička, Prague City Tourism, 15'
 • Mobilní vstupenka
  Petr Soukup, Prague City Tourism, 10'
 • Mgr. Maciej Molak, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 20'
  Anotace
  Prezentace webového portálu přeshraničního programu Interreg V-A ČR – Polsko www.cz-pl.eu, který byl nedávno obsahově i graficky zásadně přepracován. Nově obsahuje řadu inovativních prvků, např. stále se rozšiřující youtube kanál „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“ s mnoha sériemi – např. webcast pro žadatele, příklady dobré praxe apod. Portál odkazuje na obsahově kvalitní Facebook. Přehledně uspořádaný webový portál představuje ucelenou informační základnu pro žadatele i příjemce a výrazně přispívá k rychlému a efektivnímu čerpání prostředků alokovaných pro přeshraniční program Interreg V-A ČR – Polsko.
 • Diskuse a dotazy
 • eAccessibility
 • Michal Rada, Úřad vlády ČR, 15'
  Anotace
  Jako každý rok i letos si řekneme, co se za posledních 12 měsíců podařilo a jaké úkoly s přístupností stojí před námi. Představíme si projednávaný a diskutovaný nový zákon a řekneme si, na co všechno dopadne. Podíváme se i na jiné aktivity v oblasti governance accessibility, které budou úřady zajímat.
 • Radek Pavlíček, Masarykova univerzita, 15'
  Anotace
  Prakticky si předvedeme některé bezplatně dostupné nástroje (on-line či rozšíření pro prohlížeče) pro testování přístupnosti, seznámíme se s výhodami a nevýhodami jejich používání a řekneme si něco o tom, jak je co nejlépe začlenit do procesu přípravy webu či publikování informací.
 • Klára Sobotíková, Tichá linka, 15'
  Anotace
  Využití aplikace Tichá linka na kontaktních místech státní správy umožňuje komunikovat sluchově postiženým klientům bez bariér s úřady a státními institucemi. Seznámení s použitím a informace o možnosti zapojení se do projektu vysvětlí Klára Sobotíková z organizace Tichý svět, která online službu pro neslyšící provozuje.
 • Mgr. Nicole Removčíková, Prešovský samosprávny kraj, 15'
  Anotace
  Praktické ukážky prístupného webového sídla samosprávneho kraja. Zverejňovanie textových, grafických, vizuálnych informácií z hľadiska dodržiavania pravidiel prístupnosti (obrázky – plagáty, grafy, PDF dokumenty vrátane zmlúv, videozáznamy zasadnutí a TV relácie kraja, štruktúra webu a pod.). Odporúčania ako zabezpečiť, aby bol váš web čo najprístupnejší.
 • Diskuse a dotazy

Expozice Triada

 • Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení aktuálních novinek v rozvoji informačního systému Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Praktické postupy a rady, jak v komplexním informačním systému zvládat povinnosti plynoucí z GDPR. Představení nového modulu GDPR asistent pro zjednodušení výkonu práv subjektu údajů.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Elektronické skartační řízení a jeho aspekty. Praktické ukázky jak toho řízení pohodlně zvládnout v elektronickém systému spisové služby Munis ERMS.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postup úpravy spisového řádu města nebo obce s ohledem na aplikaci GDPR.
 • Mgr. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení přístupů informačního systému Munis k vazbám na portálová řešení včetně portálu občana a portálu úředníka. Aktuální nové nástroje pro úředníky v IS Munis.

všechny prostory kongresového centra Aldis

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny AbbaCZ

Velký sál

 • Kybernetická bezpečnost I
 • Novela ZKB – změny v zákoně, nové povinné osoby a jejich povinnosti
  Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30'
 • Novela vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti – změny ve vyhlášce a shrnutí povinností
  Ing. Martin Konečný, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30'
 • Jindřich Šavel, Novicom s. r. o., 15'
  Anotace
  Zvýšené nároky na ochranu osobních údajů a kybernetického prostoru vedou organizace k nutnosti zavedení pořádku v síti. Ten je úspěšně zajišťován unikátním nástrojem AddNet, zahrnujícím L2 monitoring, správu síťových aktiv, spolehlivé základní síťové služby (DDI) a řízení přístupu do sítě – (NAC). Jeho schopnost efektivně sbírat data o provozu v rozsáhlých sítích (Flow, Syslog) a předávat je nástrojům pokročilé detekce (NBA, SIEM) umožňuje bezpečnostním správcům a provozovatelům SOCu provést kvalifikované vyhodnocení incidentu a reagovat. Díky integrovanému DDI/NAC nástroji není problém provést okamžitou izolaci nebo odpojení infikovaného zařízení. Unikátní rozsah funkcionality přináší nové možnosti v zavádění pokročilých síťových politik, jako je snadná izolace zařízení v sítích pro prevence nákaz typu ransomware. AddNet od Novicomu tak přináší potřebnou visibilitu, pořádek v síti a schopnost reakce, a to s minimalizací nároků na obtížně dostupné lidské zdroje.
 • Kybernetická bezpečnost II
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.; Ej Feng, Institute for Information Industry, R.O.C., 20'
  Anotace
  Představení projektu Honeypot jako služba (HaaS), v rámci kterého je možné přesměrovat útoky vedené na Váš server či koncové zařízení na centrální honeypot. Tato možnost byla již delší dobu k dispozici uživatelům routeru TURRIS a nyní se otevírá i pro další zájemce. Tchaj-wanský partner představí činnosti zaměřené na analýzu malware.
 • Kraje pro bezpečný internet
  Mgr. Klára Jiráková, Kraj Vysočina, 15'
 • (Přednáška)
  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Dopady GDPR do každodenní činnosti OVM
 • Checklisty a systémové analýzy obcí
  JUDr. Vít Šťastný, Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Role a osoba pověřence
  Ing. Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • eLearning
  Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Diskuse a dotazy
 • Budování komunikační infrastruktury (tematický blok Českého telekomunikačního úřadu)
 • Přechod na DVB-T2
 • Kvalitní infrastruktura datových sítí
 • NetMonitor (MoQoS)
  Ing. Marek Ebert, Ing. Karel Holek, Ing. Karel Tomala, Ing. Jiří Peterka, Český telekomunikační úřad
 • Diskuse a dotazy
 • Diskuse a dotazy
  Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; a další

Eliščin sál

 • Blízká i vzdálená budoucnost Základních registrů
 • Základní registry 2.0
  Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 30'
 • Rozvoj RÚIAN – účelové územní prvky (ÚÚP)
  Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
 • Rozvoj RPP
  Mgr. Ondřej Žežula, Ministerstvo vnitra ČR; Radek Baloun, Asseco Central Europe, a. s., 25'
 • Josef Knotek, Správa základních registrů; Bohdan Linda, NAKIT, s. p.; Ing. Robert Hernády, Microsoft, s. r. o., 15'
  Anotace
  V průběhu přednášky vás seznámíme se základními předpoklady a návodem pro registraci a konfiguraci vašeho portálu a jeho fungování v rámci procesu ověření uživatele. Jako poskytovatel portálu můžete využívat národní identitní autoritu pro vzdálené prokázání a ověření totožnosti klientů, kteří přistupují k vašemu portálu. Budete mít vždy bezpečně identifikované uživatele, kteří mohou vaše služby využívat a zároveň získáte garantované údaje z registru obyvatel.
 • Diskuse a dotazy

Jednací sál

 • ICT v propagaci obcí a regionů
 • Setkání zástupců měst a obcí ze zemí V4 včetně vítězů soutěží Zlatý erb CZ a Zlatý erb SK
  uvádí Ing. Tomáš Holenda, 90'

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Elektronické skartační řízení a jeho aspekty. Praktické ukázky jak toho řízení pohodlně zvládnout v elektronickém systému spisové služby Munis ERMS.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postup úpravy spisového řádu města nebo obce s ohledem na aplikaci GDPR.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Praktické postupy a rady, jak v komplexním informačním systému zvládat povinnosti plynoucí z GDPR. Představení nového modulu GDPR asistent pro zjednodušení výkonu práv subjektu údajů.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis